ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο αιτήματος προτύπων  για τον νόμο περί ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο (CRA)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα το  δημόσιο προσχέδιο του αιτήματος προτύπων που σχετίζεται με τον νόμο περί ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο (CRA). Όποιος θέλει να το σχολιάσει έχει περιθώριο έως τις 16 Μαΐου, μετά από τις οποίες θα εξεταστούν τα σχόλια και θα εκδοθεί τελικό αίτημα στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ESO). Αυτή η διαδικασία διέπεται από κανονισμό 2012/1025, ο  οποίος θα συζητηθεί σε επόμενη ανάρτηση.

Η δημοσίευση αυτού του σχεδίου είναι σημαντική για κάθε οντότητα που θα έχει καθήκοντα βάσει του CRA, δηλαδή «κατασκευαστές» και «διαχειριστές λογισμικού». Η συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα πρότυπα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να φέρουν τη σήμανση CE στο λογισμικό τους με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του CRA, χωρίς να λάβουν περαιτέρω μέτρα.

Για όσους εξαρτώνται από την ενσωμάτωση ή τη δημιουργία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, υπάρχει μια ενθαρρυντική νέα εξέλιξη που βρίσκεται εδώ. Για πρώτη φορά σε ένα αίτημα ευρωπαϊκών προτύπων, υπάρχει ρητή απαίτηση σεβασμού των αναγκών των προγραμματιστών και των χρηστών ανοιχτού κώδικα. Η αιτιολογική σκέψη 10 λέει σε κάθε οργανισμό προτύπων τα ακόλουθα:

«όπου χρειάζεται, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της κοινότητας του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού»

Αυτό καθίσταται συγκεκριμένο στο άρθρο 2 το οποίο διευκρινίζει:

«Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των σχετικών ενδιαφερομένων, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,συμπεριλαμβανομένης ειδικά της κοινότητας ανοιχτού κώδικα, όπου είναι απαραίτητο”

Το άρθρο 3 απαιτεί απόδειξη ότι έχει διευκολυνθεί η αποτελεσματική συμμετοχή. Η κοινότητα θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να βοηθήσει τους ESO να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις — διαφορετικά οι εταιρείες που ισχυρίζονται ότι μιλούν για την κοινότητα θα το κάνουν.

Το Open Source Institute επικροτεί τα βήματα της Επιτροπής να συμπεριλάβει την κοινότητα του Ανοιχτού Κώδικα και θα χαρεί να συνεργαστεί με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης προς αυτόν τον αρχικό στόχο της αποτελεσματικής εκπροσώπησης και διαβούλευσης. Επιπλέον, το OSI θα:

  • Συνεργαστεί  με τους συνεργάτες του για να εντοπίσετε πρόσθετους κατάλληλους συμμετέχοντες με σχετικές δεξιότητες και εμπειρία και να δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ αυτών και των ESO.
  • Βοηθήσει την Επιτροπή να επικυρώσει τις απαντήσεις στο άρθρο 3.

Στόχος του OSI είναι να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη και η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα διευκολύνεται στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη δεν παρεμποδίζεται από καμία πτυχή της διαδικασίας ανάπτυξης προτύπων, τα εναρμονισμένα πρότυπα που προκύπτουν και τους όρους πρόσβασης και των IPR αυτών των προτύπων.

Πηγή άρθρου: https://opensource.org

Leave a Comment