ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αγκαλιάζοντας τα ανοιχτά πρότυπα για τα ανοιχτά δεδομένα: Το οικοσύστημα διαλειτουργικότητας σε όλη την Ευρώπη

Τα ανοιχτά πρότυπα είναι διαθέσιμες στο κοινό προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι διαφορετικά συστήματα, λογισμικό και τεχνολογίες μπορούν να επικοινωνούν και να λειτουργούν απρόσκοπτα μαζί. Αυτά τα πρότυπα ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα, μειώνουν το κόστος και αποφεύγουν τις εξαρτήσεις από έναν μόνο προμηθευτή λογισμικού, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την καινοτομία σε διάφορους τομείς. Με την τήρηση των ανοιχτών προτύπων, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις μπορούν να προωθήσουν ένα πιο συνεργατικό και ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2024, αντιπροσωπεύει την πρόοδο της ψηφιακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την προώθηση της χρήσης ανοιχτών προτύπων και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ο νόμος επιδιώκει να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να υποστηρίξει την καινοτομία.

Η πρωτοβουλία  Interoperable Europe αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου δικτύου συνεργασίας που διευκολύνει την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων και υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, οργανισμών και χωρών εντός της ΕΕ. Ο νόμος ενθαρρύνει την ευρεία διαθεσιμότητα και χρήση ανοιχτών δεδομένων για την προώθηση της διαφάνειας και την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Τα πρότυπα ανοιχτών δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τα 1,7 εκατομμύρια δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων του data.europa.eu παρέχοντας οδηγίες στους παρόχους δεδομένων. Αυτά τα πρότυπα οδηγούν σε ομογενοποίηση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών, επειδή τα σύνολα δεδομένων πρέπει να ανεβαίνουν στην ίδια μορφή. 

Η ενσωμάτωση των προτύπων ανοιχτών δεδομένων στο πλαίσιο του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη καταδεικνύει την αφοσίωση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια συνδεδεμένη Ευρώπη στον ψηφιακό δημόσιο τομέα. Αυτό διασφαλίζει ότι πολύτιμες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς και περιοχές, ενώ οι κυβερνήσεις αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους πολίτες.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment