ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δικτυακός τόπος της ΕΕ για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των προτύπων του διαδικτύου

Η διαδικτυακή επικοινωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπακούει σε ένα σύνολο προτύπων, τα οποία επιτρέπουν την ομοιομορφία, την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή εγκαινίασε έναν νέο δικτυακό τόπο, τον δικτυακό τόπο της ΕΕ για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των προτύπων του Διαδικτύου, στην ΕΕ.

Ο ιστότοπος επικεντρώνεται σε 5 κατηγορίες βασικών προτύπων για το διαδίκτυο, οι οποίες έχουν κριθεί απαραίτητες για την επίτευξη του οράματος της ΕΕ για ένα ελεύθερο, ανοικτό, προσβάσιμο και ασφαλές παγκόσμιο διαδίκτυο: 

  1. Περιήγηση — Πρότυπα επικοινωνίας στο διαδίκτυο 
  2. Routing — Αμοιβαία συμφωνηθέντα πρότυπα για την ασφάλεια δρομολόγησης (MANRS) 
  3. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο — Πρότυπα ασφάλειας επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
  4. Ονοματοδοσία — Επεκτάσεις Ασφάλειας Συστήματος Ονομάτων Χώρου (DNSSEC) 
  5. Addressing — Internet Protocol version 6 (IPv6) 

Ο δικτυακός τόπος παρέχει πίνακες εργαλείων με δείκτες, μετρώντας το επίπεδο υιοθέτησης αυτών των προτύπων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ανάλυση της προόδου. Τα στοιχεία του δικτυακού τόπου προέρχονται από μια σειρά λεπτομερών τεχνικών εκθέσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανά διετία.   

Ο ιστότοπος, που δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας της Επιτροπής και το JRC, προβλεπόταν από τη στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση (Φεβρουάριος 2022), η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία δημοκρατικών αξιών στις τεχνολογικές εφαρμογές. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την ψηφιακή δεκαετία (Δεκέμβριος 2020), η οποία καθορίζει τον δρόμο για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις απειλές στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από αξιόπιστες ψηφιακές τεχνολογίες. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment