ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο κανονισμός της ΕΕ για την τρομοκρατία μέσω διαδικτύου: μια κακή συμφωνία

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση κανονισμού σχετικά με την αποτροπή της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο – που ονομάστηκε «Terrorism Regulation» ή «TERREG» εν συντομία, η οποία περιείχε ορισμένες ανησυχητικές ιδέες. Ειδικότερα, η πρόταση περιελάμβανε την υποχρέωση των πλατφορμών να αφαιρέσουν δυνητικά τρομοκρατικό περιεχόμενο εντός μίας ώρας , κατόπιν εντολής των εθνικών αρμόδιων αρχών. 

Ιδέες όπως αυτή έχουν ήδη υπάρξει εδώ και αρκετό καιρό. Το 2016, το EFF έγραψε αρχικά για την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια εθελοντική συμφωνία για τις εταιρείες να αφαιρέσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης της τρομοκρατίας) εντός 24 ωρών, και ο Γερμανικός Νόμος για την Επιβολή Δικτύου (NetzDG) ​​απαιτεί το ίδιο. Το NetzDG έχει δημιουργήσει δεκάδες copycats σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και σε χώρες όπως η Τουρκία με πολύ λιγότερη προστασία για την ελευθερία του λόγου και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα.

Πέρα από την απαίτηση απομάκρυνσης μίας ώρας, το TERREG περιείχε επίσης έναν ευρύ ορισμό του τι συνιστά τρομοκρατικό περιεχόμενο ως «υλικό που υποκινεί ή υποστηρίζει τη διάπραξη τρομοκρατικών αδικημάτων, προωθεί τις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας ή παρέχει οδηγίες και τεχνικές για τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων».  

Επιπλέον, εισήγαγε ένα καθήκον ελέγχου για όλες τις πλατφόρμες για να αποφευχθεί η κατάχρηση για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της διάδοσης τέτοιου περιεχομένου. Οι κανόνες αυτοί συνοδεύονταν από ένα πλαίσιο συνεργασίας και επιβολής. 

Αυτές οι πτυχές του TERREG είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς η έρευνα που πραγματοποιήσε το EFF σε συνεργασία με άλλες ομάδες αποδεικνύει ότι οι εταιρείες κάνουν τακτικά λάθη εποπτείας περιεχομένου και αφαιρούν αναρτήσεις που παρεμποδίζουν την τρομοκρατία ή καταγράφουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες όπως η Συρία που είναι βιώνει πόλεμο.

TERREG και ανθρώπινα δικαιώματα

Το TERREG δημιουργήθηκε χωρίς πραγματική διαβούλευση με ομάδες ελεύθερης έκφρασης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ελεύθερη έκφραση μέσω διαδικτύου. Ακόμη χειρότερα, η πρόταση εγκρίθηκε βάσει πολιτικών θέσεων παρά αποδεικτικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, το 2019, το EU Fundamental Rights Agency – ένας οργανισμός επιφορτισμένος με γνώμη στο κοινοβουλίου της ΕΕ – εξέφρασε ανησυχία για τον κανονισμό. Συγκεκριμένα, ο FRA σημείωσε ότι ο ορισμός του τρομοκρατικού περιεχομένου έπρεπε να τροποποιηθεί καθώς ήταν πολύ ευρύς και θα επηρέαζε την ελευθερία των δικαιωμάτων έκφρασης. Επίσης, «Σύμφωνα με τον FRA, η πρόταση δεν εγγυάται τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος και πρέπει να ενισχυθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα στο Διαδίκτυο». 

Μαζί με πολλές άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών , το EFF έκφρασε τη βαθιά ανησυχία για την προτεινόμενη νομοθεσία και τονίσαμε ότι οι νέοι κανόνες θα δημιουργούσαν σοβαρές πιθανές απειλές για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης.

Το μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ ήταν σαφές:

  • Να καταργηθεί το χρονικό πλαίσιο μιας ώρας για την κατάργηση περιεχομένου , το οποίο είναι πολύ αυστηρό για πλατφόρμες και θα οδηγήσει σε υπερβολική κατάργηση περιεχομένου.
  • Να υπάρχει σεβασμός στις αρχές της εδαφικότητας και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διασυνοριακής κατάργησης διασφαλίζοντας ότι μόνο το κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει τη νόμιμη εγκατάστασή του μπορεί να εκδώσει εντολές κατάργησης
  • Να υπάρχει εξασφάλιση της δέουσας διαδικασίας και διευκρίνιση ότι η νομιμότητα του περιεχομένου καθορίζεται από δικαστήριο ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή ·
  • Να μην επιβληθεί η χρήση φίλτρων ελέγχουν περιεχομένου (αυτοματοποιημένες τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου) σε υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
  • Να εξαιρεθούν ορισμένες προστατευμένες μορφές έκφρασης , όπως εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και ερευνητικό υλικό.

Ωστόσο, ενώ οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου της ΕΕ έδειξαν προθυμία να λάβουν υπ´όψιν τις ανησυχίες των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών υπόψη, τα πράγματα φάνηκαν πιο ζοφερά στο Συμβούλιο, όπου οι υπουργοί της κυβέρνησης από κάθε χώρα της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν και να εγκρίνουν τους νόμους. Κατά τη διάρκεια των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επίτευξη συμφωνίας, συζητήθηκαν διάφορες εκδοχές του TERREG, οι οποίες κατέληξαν σε περαιτέρω επιστολές από ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, προτρέποντας τους νομοθέτες να διασφαλίσουν βασικές διασφαλίσεις για την ελευθερία της έκφρασης και το κράτος δικαίου.

Ευτυχώς, οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και οι ευρωβουλευτές φιλικοί προς τα θεμελιώδη δικαιώματα στο Κοινοβούλιο μπόρεσαν να επιτύχουν ορισμένους από τους στόχους τους . Για παράδειγμα, η συμφωνία που επιτεύχθηκε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνει εξαιρέσεις για δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μια άλλη σημαντική βελτίωση αφορά τον ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου (που ταιριάζει τώρα με τον στενότερο ορισμό της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας) και την επιλογή των παρόχων υποδοχής να επικαλούνται τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους για μη συμμόρφωση με την αυστηρή υποχρέωση απομάκρυνσης μιας ώρας. Και το πιο σημαντικό, η συμφωνία αναφέρει ότι οι αρχές δεν μπορούν να επιβάλουν φίλτρα ελέγχου περιεχομένου σε πλατφόρμες.

Η συμφωνία δεν είναι ακόμα αρκετά καλή

Ενώ η παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών έχει οδηγήσει σε μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων στο νόμο, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ο προτεινόμενος κανονισμός εξακολουθεί να παρέχει ευρείες αρμοδιότητες στις εθνικές αρχές, χωρίς δικαστική εποπτεία, να λογοκρίνουν διαδικτυακό περιεχόμενο που θεωρούν «τρομοκρατία» οπουδήποτε στην ΕΕ, εντός μίας ώρας και να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να διαγράψουν περισσότερο δικό τους περιεχόμενο θέληση. Ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων, χωρίς καμία εγγύηση ανθρώπινης εποπτείας. Τώρα, ένας ευρύς συνασπισμός οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εκφράζει τις ανησυχίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να συμφωνήσει για να γίνει νόμος. Το EFF και άλλοι οργανισμοί προτείνουν ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να καταψηφίσουν την έγκριση της πρότασης. Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις επιπτώσεις του TERREG και να επικοινωνήσουν με τα εθνικά μέλη του κοινοβουλίου της ΕΕ.

Πηγή άρθρου: https://www.eff.org/

Leave a Comment