ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράσεις προώθησης της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας από το SEMIC για το 2016

Για τη δράση Semic (Σημασιολογική διαλειτουργικότητα), το 2016 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά. Τον Μάιο 2016, το  ISA² οργάνωσε τη διεθνή διάσκεψη semic 2016 στη Ρώμη, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες από 32 χώρες. Επιπλέον, μαζί με ομάδες εμπειρογνωμόνων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, η δράση semic ανέπτυξε μια σειρά από νέες προδιαγραφές δεδομένων.

untitled

Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν:

· Η DCAT-AP for statistical datasets (StatDCAT), μια επέκταση DCAT Application Profile, για τις πύλες δεδομένων στην Ευρώπη (DCAT-AP). Η λύση αυτή ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των περιγραφών των στατιστικών συνόλων δεδομένων στο στατιστικό τομέα και μεταξύ των στατιστικών δεδομένων και των ανοικτών πυλών δεδομένων.

· Το Core Public Organisation Vocabulary (CPOV), ένα μοντέλο δεδομένων για την περιγραφή δημόσιων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το W3C’s Organisation Ontology.

· Το Core Criterion and Core Evidence Vocabulary (CCCEV),  ένα μοντέλο δεδομένων που απλοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των πολιτών στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, που τους επιτρέπει να παρέχουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτή η συλλογική εργασία είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση:

· Της Έκδοσης 2.0 του  Core Vocabularies, που είναι απλοποιημένα, επαναχρησιμοποιήσιμα και επεκτάσιμα μοντέλα δεδομένων.

· Ενός  συνόλοθ τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για το DCAT-AP,  για οργανισμούς από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει ή είναι στην διαδικασία εφαρμογής DCAT-AP.

· Του RDF dissemination vocabulary for the EU Budget Vocabulary ,  ενός λεξιλογίου για την αναπαράσταση των δεδομένων του προϋπολογισμού της ΕΕ, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας της  διακυβέρνησης, μέσω της βελτίωσης της διαθεσιμότητας, της χρηστικότητας και της ευκρίνειας του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το τελευταίο χρησιμοποιείται ήδη σήμερα από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημοσίευση του προϋπολογισμό της ΕΕ,  ως διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα στο EU Open Data Portal.

Επιπλέον, το semic υποστήριξε την εφαρμογή του Persistent Uniform Resource Identifier,  βοηθώντας την Υπηρεσία Εκδόσεων να λειτουργήσει ένα μόνιμο Υπηρεσία URI (Persistent URI Service (PURI Service).

Επιπλέον, η δράση Semic συνέχισε να παρέχει στήριξη σε θέματα πολιτικής, σε διάφορες Ευρωπαϊκές Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, και συγκεκριμένα:

· την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL), με την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος για τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με  το ESCO (European Skills/Competences, qualifications and Occupations).

·την ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Οικονομικών Υπηρεσιών και Κεφαλαιαγορών  (FISMA), για τη βελτίωση της τυποποίησης σε οικονομικά στοιχεία.

· την Υπηρεσία Εκδόσεων  της ΕΕ, να διεξάγει έρευνα σχετικά με τα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων, και να οργανώσει μια ημερίδα σχετικά με τα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ,

· Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, για την εφαρμογή μιας πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών

Μέσω του προγράμματος ISA2, η δράση semic, έχει ως στόχο την προώθηση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη. Η δράση semic  εμπλουτίζεται με πολλές συνεισφορές από την Κοινότητα semic του Joinup, και από περίπου 1500 μέλη από ενδιαφερόμενους φορείς και διάφορες δημόσιες διοικήσεις και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

semic_community_logo

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment